ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Βιομηχανία AMP είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και τα προϊόντα που διαθέτει είναι πιστοποιημένα με CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/ΕΚ.