ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ

ΕΝΕΡΓΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014 – 2020

Η εταιρεία μας Α. Motors X. Πιλάλης ΑΒΕΕ σε συνεργασία με την πιο καταξιωμένη εταιρεία στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων σας ενημερώνει για τις δυνατότητες επιδότησης του έργου των πελατών σας ανά πάσα στιγμή και αναλαμβάνει την κατάθεση του φακέλου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 23 Μαϊου 2014 την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο ΕΣΠΑ από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αμεση έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τα οποία βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση με τις Βρυξέλλες και αναμενεται να υποβληθούν επίσημα έως τα μέσα του καλοκαιριού), ούτως ώστε το συντομοτερο να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων δράσεων.
Για περισσοτερες πληροφοριες πατηστε ΕΔΩ.
Παλαιοτερα προγραμματα

Προγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013

Δράση 123α : Ιδρυση, εκσυχρονισμός και επέκταση μονάδων παραγωγής κρεατος , γαλακτοκομικών, φρούτων , οπωροκηπευτικών , πουλερικών. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν 30 Δεκεμβρίου 2013.
Συνοπτικός οδηγός προγράμματος

Αναλυτικός οδηγός προγράμματος

Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα για τους παρακάτω νομούς:

Οι Τομείς δραστηριότητας των επιλέξιμων επιχειρήσεων είναι:
 • Κρέας
 • Γάλα
 • Αυγά – Πουλερικά
 • Μέλι
 • Σηροτροφία – Σαλιγκαροτροφία
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη
 • Ζωοτροφές
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Φαρμακευτικά & Αρωματικά Φυτά

espa

 Δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες):
 • α) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  β) Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
  γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
  δ) Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
  ε) Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
  Πελάγους.
  στ) Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων
  αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
  ζ) Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
  η) Τα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
  θ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργίααναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία,σήμανση) καθώςκαι οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
  ι) Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
  ια) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
  ιβ) Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 €.
  ιγ) Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.
  ιδ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.
Η νέα προκήρυξη του Μέτρου 123Α,  είναι απλοποιημένη σε σχέση με παλαιότερες, στα εξής κυρίως σημεία:
1)για την ίδια συμμετοχή αρκεί απλή αναφορά, χωρίς να ζητείται τεκμηρίωση με την προσκόμιση αποδεικτικών τραπεζικών λογαριασμών και δυνατότητας δανεισμο
2)δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας) για τη λήψη ευνοϊκού δανείου παράλληλα με την επιδότηση
3) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερους του ενός αγροτικού τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης,
4) τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων από Χώρες εκτός της Ε.Ε., υπό προϋποθέσεις
5) εξαιρείται η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας, ενώ προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με υπουργική απόφαση
6) προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα
7)δίνεται το περιθώριο υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης και τη διενέργεια ελέγχου
8) προβλέπεται μείωση του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο για την πρώτη αίτηση πληρωμής όσο και για το χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου
9)προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων
10)παρέχεται η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής επί της επιδότησης.

Πρόγραμμα LEADER – Κιλκίς

Τουλάχιστον 2.305.557 ευρώ είναι διαθέσιμα από το πρόγραμμα LEADER στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του προγράμματος από την Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε.
Νέες αλλά και παλιές ιδέες, από νέους ή και λίγο μεγαλύτερους, από επιχειρηματίες αλλά και ανέργους, από αγρότες ή και επιστήμονες, από επαγγελματίες και εμπόρους, από Ο.Τ.Α. και συλλόγους, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα LEADER, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τοπική παραγωγή, την παράδοση, τον πολιτισμό, το περιβάλλον με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.
Ιδέες και προτάσεις που αφορούν κυρίως επενδύσεις πολύ μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων (υπό σύσταση ή υφιστάμενων) σε μια τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων όπως: μεταποίηση αγροτικών προϊόντων (π.χ. αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα), παραγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, παραγωγή ειδών διατροφής (π.χ. αρτοσκευάσματα, ζυμαρικά, ποτά, μαρμελάδες), τουριστικές δραστηριότητες, επισιτιστικές δραστηριότητες, χοντρικό και λιανικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών κ.ά.
Η δωρεάν χρηματοδότηση των επενδυτικών προτάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχεται σε 50% ενώ οι προτάσεις των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθώς και των μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από 75% έως 100%.
Η περιοχή εφαρμογής του προγράμματος οριοθετείται στις Δημοτικές Ενότητες Κιλκίς (εκτός της Δ.Κ. Κιλκίς) και Χέρσου καθώς και στις Τ.Κ. Ξυλοκερατιάς, Μαυρονερίου και Πεδινού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2014.
Προγραμμα ενίσχυσης αλιείας Δήμου Καλύμνιων
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 4.1.1.1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ”ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013”
Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» ΩΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦ∆)ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΥ∆ΝΑ Ανάπτυξις» καλεί τους ενδιαφερομένους (δυνητικούς επενδυτές) που είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, σημείου Β του Καν.(ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριούνται επαγγαλματικά στην περιοχή παρέμβασης, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.
Η περιοχή εφαρμογής της προκυρρησσόμενης Κατηγορίας Πράξεων του τοπικού προγράμματος ”ΚΑΛΥΝΔΑ Ανάπτυξις” είναι όλα τα νησιά του Δήμου Καλυμνίων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων είναι η 25/02/2014 και ώρα 14.00.

 

Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα για τους παρακάτω νομούς:

Προθεσμίες Υποβολής : Ανάλογα με το Νομό.

 

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται το χρηματοδοτικό προιόν ” Δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω ΕΤΕΑΝ ή JEREMIE “.

 

  Meat%20Market%281%29

Unilever%20central%20warehouse%20project%202012

 

 

 

Πατήστε ΕΔΩ για περισσσότερες πληροφορίες.

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007- 2013